Η ιστοσελίδα είναι αρχειοθετημένη και δεν ανανεώνεται το περιεχόμενό της.

Παρακαλώ επισκευτείτε τη νέα διεύθυνση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. στο www.ktyp.gr

λογότυπο ΟΣΚεταιρική ευθύνηγραμμή εξυπηρέτησης ΟΣΚ βοηθητική εικόνασλόγκαν

Ιστορικό & νομικό πλαίσιο

Τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας (1962 - 1967)

Tο 1962 ιδρύεται ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, φορέας του Ελληνικού Δημοσίου με αρχική διάρκεια ζωής 5 έτη και σκοπό την υλοποίηση σχολικών υποδομών κατά τον πλέον ευέλικτο τρόπο. Το Υπουργείο Παιδείας, προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες σχολικής στέγης, σε συνεργασία με τον νεοσύστατο ΟΣΚ, καταγράφει τις ελλείψεις σε σχολικά κτίρια, συντάσσει κτιριολογικά και προχωρεί γοργά στην υλοποίησή τους.

 

Έχοντας ως κύριο στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, κατασκευάζει στην ύπαιθρο ολιγοθέσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ στις πόλεις προσπαθεί να εξασφαλίσει οικόπεδα για την ανέγερση Δημοτικών και Γυμνασίων Σχολείων. Συνάμα, εκσυγχρονίζει την επίπλωση των σχολικών μονάδων και τις εφοδιάζει με τα απαραίτητα εξοπλιστικά μέσα για τα μαθήματα της Γεωγραφίας, της Ανθρωπολογίας, της Φυσικής, της Χημείας και της Γυμναστικής.

 

Οι μετακινήσεις των πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα δημιουργούν μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για υποδομές, που θα στεγάσουν το μαθητικό δυναμικό της χώρας.

Το μεταβατικό στάδιο (1967 - 1978)

Το έργο του Οργανισμού τα πρώτα πέντε χρόνια είναι πραγματικά αξιέπαινο. Για το λόγο αυτόν, στη συνέχεια, ο ΟΣΚ παύει να έχει μεταβατικό χαρακτήρα και αποστολή και μεταβάλλεται σε κύριο φορέα υλοποίησης της πολιτικής δημιουργίας σχολικής στέγης.

 

Η απόφαση συνέχισης λειτουργίας (1978 - 1984)

 

Το 1978, οι ανάγκες για σχολικές κτιριακές υποδομές φαίνεται να μην έχουν καλυφθεί, παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας , των Διοικήσεων του ΟΣΚ και των εργαζομένων σε αυτόν. Οι υπάλληλοι, από 50 που είχαν προσληφθεί την πρώτη 5ετία, φθάνουν τους 300, εντείνοντας τις προσπάθειες μελέτης και υλοποίησης των έργων.

 

Νέες αρμοδιότητες του ΟΣΚ (1984 - 1998)

Το 1984, με νόμο ο ΟΣΚ αναλαμβάνει ως κύρια αρμοδιότητα τα έργα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ η κατασκευή σχολικών μονάδων στους υπόλοιπους Νομούς ανατίθεται στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών. Και σε αυτή την περίπτωση, ο ΟΣΚ συνεχίζει να επικουρεί το έργο των Νομαρχιών σε επίπεδο προδιαγραφών ,μελετών και χρηματοδοτήσεων.

 

Το 1994 μεταφέρεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η αρμοδιότητα για τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων, καθώς και η ιδιοκτησία αυτών, χωρίς όμως νομοθετική κάλυψη και χωρίς διάθεση των σχετικών πιστώσεων. Αυτό πραγματοποιείται αργότερα με τους Ν. 1892/90, 1894/90 και 2009/92.

 

Από τον ΟΣΚ ατην ΟΣΚ ΑΕ (1998 - σήμερα)

Το 1998 ο ΟΣΚ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ" , μορφή με την οποία λειτουργεί έως σήμερα, με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων , που αφορούν στη διαμόρφωση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών υποδομών άμεσα, στην Περιφέρεια Αττικής , και έμμεσα στην λοιπή επικράτεια, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης διαδικασιών που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Στο νέο αιώνα της τεχνολογίας και της πληροφόρησης, ο ΟΣΚ ΑΕ έχει μετατραπεί σε μία σύγχρονη, αποτελεσματική και μεθοδική εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου, αξιοποιώντας πλήρως τις νέες τεχνολογίες, οργανωμένος με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.

 

Η ΟΣΚ ΑΕ καινοτομεί σήμερα με την κατασκευή βιοκλιματικών σχολείων, με την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού και πολιτισμού μέσω προγραμμάτων αντίστοιχων υποδομών, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί με τις Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, αναπτύσσοντας σε όλη την Ελλάδα σχολικές και ακαδημαϊκές υποδομές, που θα στεγάσουν το μέλλον της χώρας μας με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία την οποία υπηρετεί αξιόπιστα για 40 και πλέον χρόνια.

Νέο δάνειο μεταξύ ΟΣΚ ΑΕ και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Το τέταρτο τρίμηνο 2010, η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στη σύναψη νέου δανείου συνολικού ύψους 200 εκ. € με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μετά την κατ’ αρχάς έγκριση που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υποδομών. Η σύμβαση-πλαίσιο για το δάνειο με την ονομασία «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ» υπεγράφη στις 25.10.2010. Εντός του πρώτου τριμήνου 2011 αναμένεται η εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου [50 εκ. €], μετά την έγκριση της σχετικής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο.

Απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ»

Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. €] με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 20.10.2006. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης [80 εκ. €] έγινε στις 21.08.2007, της δεύτερης δόσης [80 εκ. €] στις 07.07.2008 και της τελευταίας δόσης [40 εκ. €] στις 15.06.2009.

Το τέταρτο τρίμηνο 2010 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ», εκτός από ένα μικρό ποσοστό [95.000 €] που έχει παραμείνει στο ταμείο της ΟΣΚ ΑΕ για υπολειπόμενα διαχειριστικά έξοδα. Το δάνειο έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 800 έργα υποδομών, απόκτησης γης και εξοπλισμού.

Το Δεκέμβριο 2010 απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η έκθεση σχετικά με την απορρόφηση του κονδυλίου του δανείου, όπως ίσχυε στις 30.11.2010. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα [Πίνακας 27], την τριετία 2007-2010 το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» έχει χρηματοδοτήσει:

§ 299 εργολαβίες στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίες υλοποιήθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ

§ 47 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από ΝΑ/ΟΤΑ

§ 70 εργολαβίες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από το Δήμο Αθηναίων

§ 18 συμβάσεις επιχορηγήσεων προς τις ΝΑ/ΟΤΑ

§ 436 συμβάσεις προμήθειας εξοπλισμού

§ 30 συμβάσεις μελετών

§ την απόκτηση 10 οικοπέδων σε όλη την Ελλάδα

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση όλων των παραπάνω έργων/συμβάσεων έγινε κατά 65% από την ΟΣΚ ΑΕ και 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκή Παιδεία ΙΙ», σε όλο το διάστημα 2007-2010. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει συνάψει το δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 200 εκ. €] με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 20.10.2006. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης [80 εκ. €] έγινε στις 21.08.2007, της δεύτερης δόσης [80 εκ. €] στις 07.07.2008 και της τελευταίας δόσης [40 εκ. €] στις 15.06.2009.

Έλεγχος – Παρακολούθηση της πορείας του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» μεταξύ της ΟΣΚ ΑΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΕΤΕπ στην Αθήνα το Σεπτέμβριο 2010. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» και η χρηματοδότηση των νέων έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από το γραφείο του Λουξεμβούργου και της Αθήνας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την πορεία των συναντήσεων.

Στη συνάντηση εργασίας με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων παρουσιάστηκαν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το δάνειο της ΕΤΕπ ανά έτος και ανά κατηγορία δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκαν το σύστημα παρακολούθησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ και το σύστημα GIS [Geographic Information System], τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων των δανείων.

Χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ από την ΕΤΕπ

Στη συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της ΕΤΕπ [Σεπτέμβριος 2010], συζητήθηκε η κατ’ αρχάς έγκριση της χρηματοδότησης των επόμενων έργων ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Παρουσιάστηκαν τα δύο έργα ΣΔΙΤ [προϋπολογισμός έργων, δημογραφικά στοιχεία των περιοχών, σχολεία που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε έργο, χρηματο-οικονομικό μοντέλο]. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε επίσης η πρόοδος των έργων ΣΔΙΤ Αττικής της ΟΣΚ ΑΕ, για τα οποία η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει σε προηγούμενο στάδιο τη χρηματοδότησή τους. Μετά την αποστολή των αναλυτικών στοιχείων με το αντικειμένου των δύο έργων, η ΕΤΕπ προχώρησε στην κατ’ αρχάς έγκριση της χρηματοδότησης [Νοέμβριος 2010].

Αποπληρωμή των δανείων «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» και «Ελληνική Παιδεία Ι»

Η αποπληρωμή των δανείων «Ελληνική Παιδεία Ι» και «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» εκτελείται σε εξαμηνιαία βάση [15 Δεκεμβρίου - 15 Ιουνίου, και 07 Ιανουαρίου - 07 Ιουλίου αντίστοιχα]. Η χρηματοδότηση των τοκοχρεολυσίων προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις της ΟΣΚ ΑΕ από τα δύο πρώτα δάνεια με την ΕΤΕπ ανήλθαν στα 53 εκ. € το 2010. Το τέταρτο τρίμηνο 2010 οριστικοποιήθηκε το νέο επιτόκιο [1.812% για 4 χρόνια, έως και 15.12.2014] για την 1η δόση του δανείου «Ελληνική Παιδεία ΙΙ» [ύψους 80 εκ. €], όπως προβλέπεται στη σύμβαση.

Για την εξόφληση των τοκοχρεολυσίων προς την ΕΤΕπ για το 2011 απαιτούνται 60,3 εκ. €. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται ανά δάνειο οι υποχρεώσεις [δόσεις τόκου και δόσεις χρεολυσίων]. Στο ποσό των 60,3 εκ. € έχουν συμπεριληφθεί οι απαιτήσεις από το τρίτο δάνειο «Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ», καθώς και η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

ΚΕΔΕΟ Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βοηθητική εικόνα
Στοιχεία επικοινωνίας
χάρτης ιστοτόπου πολιτική προστασίας δεδομένων
βοηθητική εικόνα
βοηθητική εικόνα